TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİENGLISHTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİMENÜ

Sakarya Forumu Sonuç Bildirgesi

FORUM SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜRK TARIMININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
27 Mart 2019 Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi
 

 

TARIMSAL ÜRETİM VE GIDA GÜVENLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

2019 Türk Dünyası Diriliş Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ve TARVİT’in organizasyonuyla Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde “Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar” konulu forum düzenlenmiştir. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem AKBULUT ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ’ın açılış konuşmalarıyla başlayan program, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Ethem YILDIRIM’ın oturum başkanlığında geçmişten günümüze tarım sektörü ele alınmış olup, tarım sektöründe AR-GE, üretim politikaları ve yeniliklerden bahsedilmiştir. Forumda panelist olarak yer alan TARVİT Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Salih Zeki YILDIZSakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra AYHAN, Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taki DEMİR ve Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin TÜRKER tarımın dünü, bugünü ve geleceği konularında görüşlerini bildirmişlerdir. Forumun genel değerlendirmesi ise TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem YÜCE tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tarımda paydaş olacağız
SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, "Üniversitemiz AR-GE ağırlıklı, gıda, savunma gibi alanlarda inovasyonlar üreterek sadece şehrimize değil, ülkemize yön veren çalışmalar gerçekleştiriyor. Gelişen savunma sanayinin yanı sıra tarımı da önemsiyoruz ve yerel yönetimlerimizin de güzel işler yapacağına inanıyoruz. Tarıma yönelik projeler bizlere heyecan veriyor. Biz de bu konuda paydaş olmak istiyoruz" dedi.

İhmal edilmeyecek bir alan
Prof. Dr. Fatih Savaşan (Sakarya Üniversitesi Rektörü) "Tarım çok stratejik bir sektör. Diğer sektörlere de önem verilebilir ama tarım ihmal edilemeyecek bir alan. Türkiye büyüdükçe tarım daha da önemli bir hale geliyor. Üniversitelerimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ziraat kökenli ve şehrimizi tarımın merkezi yapmaya yönelik projeleri var. SAÜ olarak AR-GE anlamında çeşitli laboratuar ve tesislerimiz var. Destek olmak ve yeni inovasyonlar kazandırmak noktasında hazırız" dedi.

Gelecekten umutluyuz
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "Mühendislik ve mimarlık anlamında baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, gelişmeleri takip etmek sadece kamunun yükümlülüğü değil, STK'lara da sorumluluk düşmektedir. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar Birliği'nin de yaşanan değişim ve gelişmeleri inceleyip onlardan sonuçlar çıkarma amacı var. Gelecekten umutluyuz. 2 milyon kilometrekare alanın sulamaya açılması, organik tarım gibi çeşitli alanlarda çalışmalarımız devam etmektedir. Toplantımızın da umulan sonuçlara fayda sağlamasını ümit ediyorum" dedi.

FORUM

Ali Ethem YILDIRIM (TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi) – Panelin açılışını ve moderatörlüğünü yapan Sayın Ali Ethem YILDIRIM Sakarya’da tarımın öneminden ve Gayri Safi Milli Hasılaya Sakarya’nın katkılarından bahsetmiştir.

Salih Zeki YILDIZ (TARVİT Genel Müdürü) – Sürdürülebilir bir doğa için sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında tarım, tarım kimyası ve stresli ortamlarda bitki besleme dinamiği konularından bahsetmiştir. Sayın Salih Zeki YILDIZ,  hava, su ve toprak kaynaklarının giderek kirlenmekte olduğunu, nüfusun arttığını ve tarım alanlarının daraldığını; bu durumun ise dünyada ve ülkemizde sosyo-ekonomik yapıyı değiştirdiğine işaret etmiştir. Çevre kirliliği oluşturmayan tarım faaliyetleri, doğru tarım uygulamaları, bilinçli gübreleme ve mineralizasyon, yenilikçi tarımsal teknolojilerin kullanımıyla hem çevreye duyarlı üretimin sağlanabileceğini hem de tarım rekoltesinin arttırılabileceğini vurgulamıştır.

Prof. Dr. Zehra AYHAN (Sakarya Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı)  - Gıda güvenliği, sağlıklı ve bilinçli beslenme konularına vurgu yapan Sayın Zehra AYHAN, tarımsal üretimde en büyük sorunlardan birisinin tarımla uğraşan nüfusun kırsaldan kente göç etmesi olduğunu belirterek daha az sayıda insan gücüyle daha verimli üretim yapılabilmesi için tarımsal üretimde endüstri 4.0 çerçevesinde akıllı tarım teknolojilerinin entegre edilmesinin ve çiftçinin bilinçlendirilmesinin öneminden bahsetmiştir. Ayrıca, ihracatımızı etkileyen en önemli sorunlardan birinin pestisit kalıntısı olduğunu, bu konuda sıkıntı yaşamamızın temel nedeninin sahada üretim yapanların pestisit kullanım zamanı ve dozu ile ilgili yeterli bilince sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Gelecekte uluslararası alandaki en büyük sorunun Gıda ve Su Savaşları olacağına dikkat çeken Ayhan; bu noktada 4. Sanayi devrimini yakalamak adına Sakarya’nın pilot bölge olarak seçilerek Sakarya’daki tarımsal alanlarda akıllı tarım teknolojilerinin uygulanması ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesiyle tarımsal verimliliğin arttırılabileceğini dile getirmiştir.   

Doç. Dr. Taki DEMİR (Sakarya Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi) –  Sakarya için önemli tarımsal ürünlerden olan fındık, ayva ve mısıra dikkat çeken Sayın Taki DEMİR, önemli tarımsal ürünlerimizin değerinin altında satılmasının ya da hiç satışa bile sunulamadan tarlada kalmasının önüne geçilmesinin önemine vurgu yapmıştır. Bu noktada, tarımsal hammaddenin yeni ürünlere dönüştürülerek katma değerinin arttırılmasının üretici ve Sakarya iline katkı yapacağını söylemiştir. Sakarya’da çok sayıda küçük tarım işletmesinin varlığına değinerek küçük işletmelerin bir çatı altında toplanmasının gerekliliğinden bahsetmiştir. Ayrıca, sürdürülebilir tarım için tarımsal analizler konusunda tam teşekküllü laboratuvarların kurulmasını ve üniversite veya özel sektör çatısı altında tüm paydaşların bir araya gelebileceği bir sistemin oluşturulmasını önermiştir.    

Tarım Sektöründe reform niteliğinde düzenlemeler yapılıyor
Dr. Metin TÜRKER (Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı)Türkiye tarımı ve gelecek vizyonundan bahseden Sayın Dr. Metin TÜRKER, tarımın dünyadaki ve Türkiye’deki durumunu özetleyerek geçmişten günümüze uygulanan tarım stratejileri, planlar ve programlar hakkında bilgiler vermiştir. 39 ülkede Gıda, 79 ülkede su sorunu yaşandığını,  2040 sonrası dünyanın su ve gıda savaşlarına gebe olduğunu anlatmıştır.

Ülkemizde 24 milyon ha tarım alanı varlığından bahisle, tarım alanları üzerindeki kentleşme ve sanayileşme baskısının arttığını, tarım arazilerinin azaldığını, toprak ve su kaynaklarının daha fazla kirlendiğini ifade eden Dr. Metin TÜRKER İklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerinin artması ile de tarımın stratejik bir sektör haline geldiğini ifade etmiştir.

Son 17 yılda tarım sektöründe reform niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini, tarımın temel sorunlarını çözen 16 yasanın çıkarıldığını, sulama ve toplulaştırma yatırımlarının hızlandırıldığını, büyükovaların koruma altına alındığını, tarım arazilerinin miras ile parçalanmasının önlendiğini, kırsalın cazibesini artırmak için kırsal kalkınma proğramları ile genç çiftçi projelerinin uygulandığını ifade ederek böylece Türkiye’nin 80 milyon ülke nüfusunu beslerken, 17 milyar $ ihracaat geliri sağlayan Dünyanın 9 uncu, AB’nin de en büyük tarımsal hasılasına sahip ülke haline geldiğini açıklamıştır.

Ayrıca, tarımın yükselen bir değer olduğunu, güçlü bir tarım sektörü için 2023 hedeflerinin belirlendiğini, bu hedeflere ulaşabilmek için de yapısal reformlara devam edileceği, akıllı tarım ve bilgi teknolojilerinin daha yoğun kullanılacağı, işletme ölçeğini büyütmek amacıyla arazi bankacılığı uygulamalarının başlatılacağını, üretim planlaması ve tarımda risk yönetimi ile milli tarım projesi hakkında hedefler, beklentiler ve çözüm önerilerini dile getirmiştir.

Tarım olmazsa olmaz bir alandır
Dr. Ekrem YÜCE (TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi) –  Türk tarımının dünü, bugünü ve geleceği konusunda genel değerlendirmeler yapan Sayın Ekrem YÜCE, Türkiye’nin ve Sakarya’nın tarım sektöründeki gelecek vizyonundan bahsetmiştir. Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Tarım olmazsa olmaz bir alandır. Tarım politikalarının başarıya ulaşması yerelde başlar. Bu doğrultuda Sakarya tarımsal üretimde önemli bir yer tutmaktadır. Şehrimizde tarım faaliyetlerini destekleyecek 4 ana iktisadi işletme kuracağız. Tarım Bakanlığımızın destekleriyle Sakarya'yı tarımda model bir şehir yapacağız ve hep birlikte çalışacağız" dedi.

Forum katılımcılara plaket verilmesinin ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona ermiştir.

 

  1. Tümünü Göster
Genel BaşkanımızMücahit DEMİRTAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi
TDMMB Başkanı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİTanıtım Filmini İzleyinTanıtım Filmini İzleyin
HakkımızdaTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ
(0312) 360 7288